ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en diensten van www.nieuwespiritualiteit.nl (opdrachtnemer).

Artikel 1

De algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle opdrachten en overeenkomsten die afgesloten worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2

De prijzen genoemd op de website www.nieuwespiritualiteit.nl zijn inclusief BTW voor zover van toepassing.

Artikel 3

Ter beschikking stellen van informatie en medewerking: de opdrachtgever (cliënt) verstrekt aan opdrachtnemer (Nieuwe Spiritualiteit) alle nodige informatie voor de afhandeling van opdrachten, aankopen, begeleiding en overige diensten.

Artikel 4 – Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te vooraf plaats te vinden door overboeking van het volledige bedrag op het door opdrachtnemer verstrekte bankrekeningnummer. Na volledige betaling wordt het product of de dienst door www.nieuwespiritualiteit.nl geleverd. Bij het niet volledig of tijdig betalen van het verschuldigde bedrag komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Producten die aangekocht zijn bij de website van Nieuwe Spiritualiteit kunnen niet geretourneerd worden.

 Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij het verloren gaan van geleverde producten. Opdrachtnemer accepteert een leverings- en inspanningsverplichting, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de werking van een geleverd product.

In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever, op welke wijze dan ook ontstaan, of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 6 – Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, docht waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 7 – Copyright

 ©2016 – Nieuwe Spiritualiteit/Angel Michaelsen – Er rust copyright, auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht op de aangeboden en geleverde cursussen. U mag de persoonlijk aan U geleverde cursus of dienst behouden maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Niets uit deze uitgaven mag worden verkocht of afgestaan aan derden. Uit deze uitgaven mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, opnamen, of op welke andere wijze dan ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na schriftelijke toestemming van de uitgevers.  Email: nieuwespiritualiteit@outlook.com

Artikel 8 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 – Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegeven worden de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en bankgegevens opgenomen in de klantenadministratie van de website www.nieuwespiritualiteit.nl. Deze gegevens worden door opdrachtnemer alleen gebruikt om de opdrachtnemer te informeren over nieuwe producten en diensten  of daaraan gerelateerde informatie. Nieuwe Spiritualiteit verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen dit gebruik van zijn/haar gegevens dan kan dit schriftelijk of via e-mail kenbaar gemaakt worden. 

 

Nieuwe Spiritualiteit – website voor bewustzijnsontwikkeling

Bankrekeningnummer: NL 02 INGB 06 79 29 18 57 ten name van A.J. Nijkamp